De Ik-Zelf App Zorg en Welzijn in aansluiting op de leefwereld

De inwoners in uw gemeente zijn de experts van hun Leefwereld

Ik-Zelf is gemaakt voor en door de mensen die de App gaan gebruiken. De leefwereld is niet een academisch model, maar wordt gevormd door de en menselijke emoties, achtergronden en persoonlijke situaties. Door met gebruikers intensief samen te werken ontstaat er een herkenbare en praktisch bruikbare inhoud van de App. Met de App ontdekken gebruikers wat ze zelf kunnen doen, hoe anderen hierbij kunnen helpen en welke instanties kunnen faciliteren. Gebruikers worden zo op een effectieve en logische wijze (be)geleid naar mogelijkheden en informatie. Ze worden in één keer goed geholpen en er is meer resultaat in een korter tijdsbestek.

Bij de Sociale Dienst Drechtsteden blijkt dat gebruikers enthousiast zijn en daadwerkelijk gebruikmaken van de App, waardoor het systeem voortdurend wordt verrijkt. En waardoor het imago van de sociale dienst en de andere betrokken partijen wordt versterkt.

Wat zeggen de gebruikers

"Met deze App hoef ik niet voor alles te bellen en na te vragen"

"Als ik deze App destijds had gehad, had het mij een hoop tijd en telefoonkosten bespaart"

"In de App vind ik meteen wat er voor mij van toepassing is"

Samenwerking in de keten en persoonlijke ondersteuning

Met de Ik-Zelf App komen (Zorg)voorzieningen en (financiŽle) ondersteuning uit bij de mensen waarvoor het bedoeld is. De faciliterende instanties, zoals gemeenten, zorginstanties of woningcorporaties, werken samen om het aanbod in de keten optimaal aan te laten sluiten bij de persoonlijke omstandigheden van de gebruiker. Door deze efficiŽntie wordt de kwaliteit vergroot en op kosten bespaard.

Door gebruikmaking van dit instrument zal over het algemeen minder onnodig aangeklopt worden bij (gemeentelijke) diensten en voorzieningen.

Het is zelfs de verwachting dat door de preventieve werking van dit instrument er minder (vaak) of korter beroep wordt gedaan op voorzieningen, zoals bijstand, schuldhulp of subsidie.

De toepassing van de Ik-Zelf App kan ook organisatieveranderingen bij gemeente en andere aangesloten instellingen bewerkstelligen, welke volgen uit de efficiŽntie door het consolideren van de keten en het beter aansluiten op de leefwereld van de burger.

INNOVATIE

Is evolutie en altijd in beweging

Frank Sinatra zong het al: "I did it my way" Onze eigenwijsheid brengt ons verder. In Nederland wonen mensen met uiteenlopende culturele achtergronden en zoals overal, hebben wij ook de generatieverschillen tussen jong en oud. Mensen hebben zoveel verschillende opvattingen en toch ook zoveel overeenkomsten. De weg ergens naar toe mag dan verschillen, maar vaak hebben we dezelfde basisbehoefte en passende ondersteuning nodig. Hoe we dit willen regelen? Daar hebben we een uitgesproken mening over. We willen zelf sturen vanuit onze eigen leefwereld.

Zelf keuzes maken is tegenwoordig heel normaal. Echter risico's en gevolgen kun je niet altijd goed overzien. Ten alle tijden blijf je wel verantwoordelijk voor je eigen keuzes.

Digitale dienstverlening is niet meer weg te denken. Het zelf kunnen doen past bij deze tijd, maar wat nu als je nog niet weet dat het bestaat, of niet weet of het wel voor jou van toepassing is, en wat dan, hoe moet ik er mee om gaan, wat wordt er van mij verwacht?

Ben ik in staat te bepalen of wat ik op het internet vind voor mij juist is?! Met de aanpak van life Navigator maken we mensen slagvaardiger in dit proces van zoeken en keuzes maken. Vanuit life-events in de leefwereld, helpen we mensen hun eigen weg te vinden, zonder van te voren te bepalen hoe deze weg gaat verlopen.

Met de Ik-Zelf App passen we dit toe om zelfredzaamheid & zelfwerkzaamheid te vergroten en mensen eigen regie te geven. Er is sprake van vijf opeenvolgende fases: aansluiten, betrekken, inspireren, bijdragen en participeren.

Wilt u deelnemen met uw gemeente of instelling, neem dan contact met ons op of geef je op via de pilotstarter van KING VNG.

 

Werking van de Ik-Zelf app

De Ik-Zelf App is een instrument voor mensen die op zoek zijn naar hulp en informatie over zorg, werk en welzijn. De Ik-Zelf App geeft sturing aan de persoonlijke keuzes die bij hun zoekproces aan de orde komen. Iedereen die daar recht op heeft komt zo tijdig te weten wat er mogelijk en nodig is en wat niet. Ook wordt sturing gegeven aan het juiste gebruik en de omgang met diensten en voorzieningen. De gebruikers kunnen zelf een aaneenschakeling van "juiste" keuzes maken; het mede door hen samengestelde en opgebouwde kennissysteem ondersteunt hen daarin. Proces en keuzes zijn niet van te voren vastgelegd. In feite worden zowel burgers als publieke dienstverleners geactiveerd.

Het kennissysteem dat door Life Navigator is ontwikkeld werkt met kennisregels die worden toegepast in de context van het zoek- en keuzeproces van de gebruiker. Er wordt niet gewerkt met business procesregels maar met sturingsregels. Deze regels worden gebruikt om te bepalen welke stappen voor dat moment het beste gezet kunnen worden. Dit resulteert in een overzicht van stappen die systematisch aan de gebruiker worden voorgesteld. Hierbij worden volgorde en zichtbaarheid gebruikt om te sturen. Sturingsregels worden ook ingezet om tegenstrijdigheden of risico's voor de gebruiker te signaleren. Gebruikers bepalen dan zelf of ze hier opvolging aan geven. Ze blijven altijd zelf keuzes maken, zonder dat dit wordt afgedwongen.

Weten wat er speelt ik-zelf app life navigator - grafiek op smartphone

Weten wat er speelt

Het (gemeentelijk) beleid is vaak service gericht: "ik kom bij jou langs en ik vind dat jij een probleem hebt". Er moet echter een fundamentele omslag komen in het ontwikkelen van beleid om te komen tot een vraag-gestuurde operatie in het sociale domein.

Daarvoor is data nodig uit de samenleving. De inzet van de Ik-Zelf App kan deze data genereren en daarmee inzicht geven in wat er speelt in de samenleving, nog voordat men in beeld komt bij uw organisatie.

Het individu bepaalt zo de standaard. De problematiek bepaalt het beleid en niet andersom.

De juiste taal spreken ik-zelf app life navigator - luisterend oor

De juiste taal spreken

Een goede adviseur onderscheidt zich door het stellen van de juiste vragen met de juiste toonhoogte in combinatie met goed luisteren.

De Ik-Zelf App adresseert de vraagstukken in de juiste 'taal'. Het laat zien dat zij het probleem herkent en erkent. De App stelt vragen op zo'n manier Ė menselijk, van vlees en bloed Ė dat het de mensen raakt. Hierdoor ontstaat een heldere inventarisatie van de problematiek(en).

Vanuit een heldere probleem-inventarisatie kan een integrale oplossing worden geboden. Het speelveld wordt concreet en helder.

veranderingen omarmen ik-zelf app life navigator - van aap tot smartphone applicatie

Verandering omarmen

Met de Ik-Zelf App bent u in staat om nieuwe ontwikkelingen en dus ook nieuwe problemen in de samenleving te 'absorberen'.

Nieuwe problematieken kunnen worden getraceerd, geŌnventariseerd, in kaart gebracht en geÔncorporeerd.

Door het associatieve karakter van het systeem is het mogelijk mee te blijven bewegen met ontwikkelingen in de samenleving en betrokken te blijven in de veranderingen die hieruit volgen. Het systeem activeert gebruikers mee te denken en mee werken door op hun eigen manier bij te dragen en hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Sociaal-economisch en politiek perspectief

Het kabinet, zoals ook weer blijkt uit de miljoenennota, zet in op verdergaande decentralisatie (WMO), zelfredzaamheid (PGB, zorgpremie), privatisering (opleiding, huisvesting) en digitalisering (belastingdienst), maar realiseert zich daarbij dat het tempo van die veranderingen Ė willen ze effectief landen - zeker niet alleen politiek bepaald kunnen worden maar vooral door de samenleving gefaciliteerd en omarmd kunnen worden

Vooral gemeenten hebben nu in korte tijd een forse hoeveelheid extra taken (en verantwoordelijkheden) gekregen, terwijl hun bevoegdheden (zoals het heffen van lokale belastingen) nog nauwelijks zijn uitgebreid. Vandaar ook de relatieve stagnatie bij gemeenten om nieuwe projecten/trajecten aan te pakken. (geen boter bij de vis)

Met de Ik-Zelf App speelt u in op deze (globale) ontwikkeling

  • Kosten effectiviteit/opbrengst van het systeem
  • Belang zelfredzaamheid (eigen regie!)
  • Doorzettingsmacht (organisatieveranderingen gemeenten en andere aangesloten instellingen)
  • Belang digitale dienstverlening (innovatiefactor)

AAN DE SLAG

De Ik-Zelf App is binnen drie maanden binnen uw gemeente inzetbaar.
Ook kunt u de resultaten van deze implementatie vergroten door co-creatie en pilottrajecten uit te voeren.

Lokaal speelveld integreren

Direct aan de slag door het aanbod van de keten in uw gemeente te verbinden met de leefwereld in de Ik-Zelf App.

Co-creatie traject

Versterk de aansluiting van de doelgroep met de leefwereld in de Ik-Zelf App en realiseer activatie door betrokkenheid.

Pilot traject

Uitbreiden van de leefwereld in de App via de pilotstarter, op het terrein van jeugd, zorg, welzijn, participatie en maatschappelijke ondersteuning.